Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας μέσω συνεχούς βελτίωσης και συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΝ 15224:2016. Με στόχο την ασφάλεια και ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας, η Διοίκηση αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΝ 15224:2016 σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής.

2. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της και τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας.

3. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε όλα τα τμήματα της Κλινικής. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.

4. Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται επαρκώς η διεργασία διαχείρισης του κλινικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας.

5. Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και τις κύριες Διεργασίες, οι οποίες απορρέουν μέσω της προσέγγισης διακινδύνευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη φροντίδα στους ασθενείς.

6. Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

7. Μεριμνά και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την διατήρηση ενός άρτιου εκπαιδευμένου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού και φροντίζει για τις άριστες σχέσεις μεταξύ όλου του προσωπικού της Κλινικής.

8. Διασφαλίζει το απόρρητο και την εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

9. Έχει εδραιώσει την κατάλληλη κουλτούρα που αναγνωρίζει και τηρεί τις ηθικές αξίες, τη δεοντολογία και την ισότητα, ενισχύοντας τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των ασθενών. Με πρωταρχικό όραμα την ικανοποίηση των ασθενών και όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Κλινική διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις σχετικά με το πλάνο θεραπείας τους.

Όλο το προσωπικό της Κλινικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» οφείλει να συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτικής Ποιότητας.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατηρείται επικαιροποιημένη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.