Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ δρομολογώντας την πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και εστιάζοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, εφάρμοσε και υλοποιεί σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 14001:2015, σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής

Η Διοίκηση της Κλινικής δεσμεύεται να:

1. Τηρεί την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία και να πληροί τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στις οποίες έχει υπαχθεί.

2. Εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό της κλινικής για τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας και προάγει τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της κλινικής.

3. Προωθεί την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

4. Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

5. Καταρτίζει και υλοποιεί δυναμικά εξελισσόμενους Περιβαλλοντικούς στόχους.

6. Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

7. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στη λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας.

8. Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (μέτρηση θορύβου, κατανάλωσης ενεργειακών πόρων κ.λπ.).

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του εφαρμοζόμενου Συστήματος και φροντίζει ώστε να γνωστοποιούνται σε όλο το προσωπικό και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλα τα επίπεδα της Κλινικής.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό της Κλινικής, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από την καθημερινή του εργασία.